08-613 05 00

Om Navigera

Nyheter

2022-04-08

Fusion mellan Dynamica 80 Global och Global Sustainable Leaders

I enlighet med den information som har gått ut till samtliga andelsägare har fusion genomförts mellan fonderna Dynamica 80 Global och Global Sustainable Leders per den 31/3.

2022-03-14

Viktig information till andelsägare i Dynamica 80 Global

Vi vill informera om att Dynamica 80 Global kommer att fusioneras med fonden Global Sustainable Leaders. Fusionen sker genom så kallad ”absorption”, vilket innebär att Dynamica 80 Global kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Dynamica 80 Global andelsklass A kommer i stället att få nya andelar i Global Sustainable Leaders andelsklass A när fusionen är genomförd. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 31 mars 2022. Andelsägare har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

Fusionen är en naturlig del i Navigera AB:s strävan att kontinuerligt erbjuda bästa möjliga förvaltning till våra kunder och att förtydliga kunderbjudandet. Syftet med fusionen är även att fondbolaget vill anpassa och renodla sitt fondutbud samt skapa ett tydligare hållbarhetsfokus i förvaltningen.

Bifogade brev har gått ut till andelsägare.

2021-09-13

Viktig information till andelsägare i Dynamica 80 Sverige

Vänligen se bifogad information avseende ändringar i fondbestämmelser i Dynamica 80 Sverige. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 18 Oktober 2021.

2021-09-02

Viktig information till andelsägare i Navigera Balans 1 & Navigera Balans 2 samt Navigera Classic 20

Vänligen se bifogad information avseende ändringar i fondbestämmelser i Navigera Balans 1, Navigera Balans 2 samt Navigera Classic 20. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 22 september 2021.

2021-08-23

Viktig information till andelsägare i Navigera Aktie 2

Vänligen se bifogad information till andelsägare avseende ändringar i fondbestämmelser i Navigera Aktie 2. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 22 september 2021.

2021-05-05

Navigera lanserar ny hållbar globalfond med branschpionjären Qblue Balanced 

Navigera inleder ett samarbete med den Köpenhamnsbaserade kapitalförvaltaren Qblue Balanced som har en gedigen expertis inom hållbara investeringar. Tillsammans lanserar de båda bolagen fonden Global Sustainable Leaders som investerar i de bolag som har kommit längst på hållbarhetsområdet inom sin bransch. Fonden kommer att förvaltas enligt en hållbarhetsmodell som bygger på en kvantitativ analys som beaktar och betygsätter potentiella investeringsalternativ relativt varandra, utifrån nuvarande och framtida hållbarhetsstandarder.

Global Sustainable Leaders når upp till EU:s högsta hållbarhetsklassificering mörkgrön, artikel 9, i den nyligen införda Disclosureförordningen. Fonden kommer att finnas tillgänglig för alla som sparar i fritt fondsparande och fondförsäkring för sin tjänstepension.

2021-02-11

Niklas Söderström utses till ny vd för Navigera 

Som ett led i fondbolaget Navigeras fortsatta expansion utses ny vd. Med en gedigen bakgrund inom bank- och finansbranschen tillträder Niklas Söderström vd-posten 1 april. Han ska leda företaget in i en ny tillväxtfas med fokus på att vidareutveckla förvaltningserbjudandet. Han efterträder Britt Ehrling som lämnade bolaget i december förra året.

Niklas Söderström har under de senaste två decennierna haft ett flertal ledande positioner inom bank- och finansbranschen, både som chef och kapitalförvaltare. Närmast kommer han från rollen som CEO vid Öhman Bank i Luxemburg. Han har tidigare bland annat varit kapitalförvaltare vid Tredje AP-fonden.

2020-04-27

Navigera lanserar Dynamica 80 Global

Navigera utökar sin Dynamica-förvaltning med ytterligare en fond. Dynamica 80 Global är en globalt exponerad fond med en skyddsnivå på 80 procent av kapitalet och har en hög aktieexponering från start. Dynamica 80 Global är en specialfond som förvaltas i enlighet med de befintliga fonderna Dynamica 80 Sverige och Dynamica 90 Global utifrån den beprövade Dynamica-modellen. Fondens aktiekorg har en global inriktning med syfte att skapa en god och balanserad exponering mot de globala aktiemarknaderna, medan den riskfria delen investeras i korta svenska räntor och syftar till att skydda kapitalet vid börsnedgång.

2019-05-23

Ny lågriskfond kompletterar Navigeras fonderbjudande

Navigera utökar sitt produktutbud inom fond-i-fond med Navigera Classic 20. Fonden kommer att bestå av 70 procent räntor, 20 procent aktier och 10 procent alternativa investeringar. Navigera Classic 20 har riskklass 3, vilket är en lägre riskklass än övriga Navigera fond-i-fonder och kan ses som ett komplement till portföljen. Den absolut största delen kommer att bestå av ränteinvesteringar och givet sin portföljsammansättning ger det stabilitet och en motståndskraftig portfölj. Som för övriga Navigerafonder ligger nyckeln i att hitta förvaltare som tillsammans ger en optimal portföljkonstruktion. Fonden förvaltas av Christian Sterndahlen och Per Haldén.

2019-02-28

Navigeras fonder i premiepensionssystemet
har fusionerats med Cicero World 0-100

Navigeras fonder i premiepensionssystemet, Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen, har fusionerats med fonden Cicero World 0-100. Fusionen genomfördes den 27 februari 2019.

2018-11-07

Navigeras fonder i premiepensionssystemet
överlåts till Cicero Fonder AB

Med anledning av ett nytt regelverk inom premiepensionssystemet har styrelsen i Navigera AB beslutat att genomföra en förändring i fondsortimentet. Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att överlåtas till Cicero Fonder AB och fusioneras med fonden Cicero World 0 100.

Den 27 februari kommer Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen att slås samman med Cicero World 0-100 (fusioneras via absorption). Det innebär att Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att gå upp i Cicero World 0-100 och därefter inte finnas kvar.

Fusionen innebär att fondandelsägare i Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att få nya andelar i Cicero World 0-100 motsvarande det värde som de gamla andelarna hade. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna till och med den 22 februari 2019.

Information om Cicero World 0-100 finns i fondens faktablad (KIID)