08-613 05 00

Press

Navigeras integritetspolicy för kund

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. I detta dokument berättar vi mer om vår personuppgiftsbehandling. Informationen vänder sig till dig som är kund hos Navigera.

Typ av och tillhandahållandet av personuppgifter

I samband med att vi tillhandahåller värdepapperstjänster efterfrågar vi viss information om dig. Dessa uppgifter är:

  • namn,
  • personnummer,
  • kontaktuppgifter,
  • e-postadress, och
  • din ekonomiska situation.

Ändamålet med behandlingen

Dina personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla dig värdepapperstjänster samt därmed förenliga aktiviteter. Personuppgifterna kan också komma att användas för utveckling av bolagets system.

Rättslig grund för behandlingen

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en kombination av fullgörande av avtal (dataskyddsförordningens artikel 6.1 b), fullgörande av rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) och berättigade intressen (artikel 6.1 f). Vi har ett berättigat intresse av att samla in kontaktuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och för att kunna erbjuda dig värdepapperstjänster. Vi har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna ta betalt för de tjänster som utförts. Vi har också ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att utveckla nya och befintliga system.

Måste du lämna oss uppgifter?

Tillhandahållet av personuppgifter är inte ett avtalsenligt krav. Du är inte heller skyldig enligt lag att tillhandahålla oss de uppgifter vi begär. Uppgifterna kan behövas för att vi ska kunna leva upp till vårt åtagande gentemot dig. För att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter enligt bland annat lagen (2004:6) om värdepappersfonder, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan vi däremot vara skyldiga att efterfråga och i några fall inhämta vissa personuppgifter. Följden av att vi inte tillhandahålls erforderliga personuppgifter är att vi inte kan tillhandahålla dig vissa värdepapperstjänster, att du inte kan handla Navigeras fonder direkt av oss eller att kvaliteten på tillhandahållandet av dessa tjänster försämras.

Mottagare av uppgifterna

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till de försäkringsföretag eller värdepappersbolag som du är eller avser att bli kund hos. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till bolag inom företagsgruppensamt till ISEC (fondadministration). Uppgifterna kan också, på begäran eller om annan skyldighet föreligger, komma att lämnas ut till olika myndigheter t.ex. Skatteverket, Finansinspektionen eller Finanspolisen.

Kontakt

Om du har frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på telefon 08-613 02 00 alternativt e-post personuppgifter@navigera.se.

Lagringstid

Personuppgifter som behandlas som ett led i tillhandahållandet av Navigeras tjänster kommer att lagras i enlighet med lagen om värdepappersfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dem i enlighet med våra rutiner för radering av personuppgifter.

Dina rättigheter

Information om och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall information om vår behandling. Du har också rätt att få ett registerutdrag som visar personuppgifterna. Ytterligare registerutdrag kan förenas med en rimlig kostnad för dig.

Rättelse eller radering
Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att få lägga till relevanta uppgifter som saknas. Vidare har du rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig. Vi kommer att pröva varje sådan begäran och radera de uppgifter vi, utifrån bl.a. lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism, har möjlighet att ta bort.

Begränsa behandlingen
Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att pröva varje begäran och begränsa behandlingen för de fall vi finner är möjligt utifrån bl.a. lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära att personuppgifter som du har tillhandahållit Navigera i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförs till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet förutsätter att vi behandlar de relevanta personuppgifterna med stöd av samtycke (artikel 6.1 a) eller fullgörande av avtal (artikel 6.1 b).

Automatiserat beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte att vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Om du är missnöjd

Om du anser vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vill vi att du kontaktar oss och förklarar för oss vad du tycker är fel. Vi kommer då att utreda ditt klagomål och vid behov förbättra oss. Oaktat detta, har du alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Navigera AB, org. nr. 556922–5252, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas som ett led i tillhandahållandet av sina tjänster. Bolagets adress är Lästmakargatan 22, 114 89 Stockholm.