08-613 05 00

Press

Navigeras integritetspolicy för kontaktperson

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. I detta dokument berättar vi mer om vår personuppgiftsbehandling. Informationen vänder sig till dig som har kontakt med Navigera på ett annat sätt än genom en kundrelation.

Typ av och tillhandahållandet av personuppgifter

I samband med att vi skickar och tar emot e-post till eller från dig samlar vi in personuppgifter om dig. Typen av personuppgifter varierar med innehållet i e-postmeddelat, men det rör sig nästan alltid om ditt namn och e-postadress. Vi ber dig att inte skicka oss mer personuppgifter är saken kräver och att helt undvika att skicka oss känsliga personuppgifter via e-post.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifter i e-post behandlas primärt i syfte att kunna kommunicera med dig. Personuppgifter som behandlas för att du är kontaktperson eller företrädare för ett företag behandlas i syfte att vi ska kunna få tag på rätt person hos ett företag eller en organisation. Vi kan också behandla dina personuppgifter som till exempel namn och underskrift i samband med upprättande och ingående av avtal mellan oss och det företag eller den organisation du företräder. Slutligen kan vi i vissa situationer hantera dina personuppgifter i syfte att uppnå erforderlig kundkännedom.

Rättslig grund för behandlingen

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett berättigat intresse (dataskyddsförordningens artikel 6.1 f). Vi har ett berättigat intresse av att kunna använda vissa personuppgifter i e-post. Vi har också ett berättigat intresse av att kunna behandla dina kontaktuppgifter för att, som ett led i vår näringsverksamhet, kunna komma kontakt med dig, det företag eller den organisation du företräder. Slutligen anser vi oss ha ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter i den mån de ingår i ett upprättat avtal mellan oss och det företag eller den organisation du företräder. Behandlar vi dina personuppgifter som ett resultat av skyldighet i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är denna behandling nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c).

Måste du lämna oss uppgifter?

Tillhandahållet av personuppgifter är inte ett avtalsenligt krav. Du är inte heller skyldig enligt lag att tillhandahålla oss de uppgifter vi begär. Uppgifterna kan behövas för att vi ska kunna leva upp till vårt åtagande gentemot din arbetsgivare. För att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter enligt bland annat lagen (2004:6) om värdepappersfonder, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan vi däremot vara skyldiga att efterfråga och i några fall inhämta vissa personuppgifter.

Mottagare av uppgifterna

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till bolag inom företagsgruppen. Personuppgifterna kan också lämnas ut till ISEC (fondadministration). Uppgifterna kan också, på begäran eller om annan skyldighet föreligger, komma att lämnas ut till olika myndigheter t.ex. Skatteverket, Finansinspektionen eller Finanspolisen.

Kontakt

Om du har frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på telefon 08-613 02 00 alternativt e-post personuppgifter@navigera.se.

Lagringstid

Personuppgifter som behandlas som ett led i tillhandahållandet av Navigeras tjänster kommer att lagras i enlighet med lagen om värdepappersfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dem i enlighet med våra rutiner för radering av personuppgifter.

Dina rättigheter

Information om och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall information om vår behandling. Du har också rätt att få ett registerutdrag som visar personuppgifterna. Ytterligare registerutdrag kan förenas med en rimlig kostnad för dig.

Rättelse eller radering
Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att få lägga till relevanta uppgifter som saknas. Vidare har du rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig. Vi kommer att pröva varje sådan begäran och radera de uppgifter vi, utifrån bl.a. lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism, har möjlighet att ta bort.

Begränsa behandlingen
Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att pröva varje begäran och begränsa behandlingen för de fall vi finner är möjligt utifrån bl.a. lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära att personuppgifter som du har tillhandahållit Navigera ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförs till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet förutsätter att vi behandlar de relevanta personuppgifterna med stöd av samtycke (artikel 6.1 a) eller fullgörande av avtal (artikel 6.1 b). Automatiserat beslutsfattande Dina personuppgifter kommer inte att vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Automatiserat beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte att vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Om du är missnöjd

Om du anser vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vill vi att du kontaktar oss och förklarar för oss vad du tycker är fel. Vi kommer då att utreda ditt klagomål och vid behov förbättra oss. Oaktat detta, har du alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Navigera AB, org. nr. 556922–5252, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas som ett led i tillhandahållandet av sina tjänster. Bolagets adress är Lästmakargatan 22, 114 89 Stockholm.