08-613 05 00

Viktig information

Fondernas aktivitetsgrad

Navigera AB ska för varje värdepappers- och specialfond som det förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindexet. Informationen ska bl.a. beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant. Information om fondernas aktivitetsgrad finns att tillgå i respektive fonds informationsbroschyr.

Ersättningspolicy

Navigera AB:s styrelse har låtit utföra en analys av de risker som kan följa med ersättningar till bolagets anställda. Mot bakgrund av analysen har styrelsen fastställt en ersättningspolicy vars syfte är att främja en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande.

Bolaget tillämpar inte rörlig ersättning. De risker som följer med bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem är därmed begränsade. 

För att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetenta befattningshavare erbjuds de anställda i stället marknadsmässiga och konkurrenskraftiga fasta ersättningar. Ersättningen bestäms utifrån den anställdes arbetsuppgifter, prestation, kompetens, erfarenhet och befattning. Avstämningar görs mot relevanta branscher och marknader. Bolagets styrelse beslutar om ersättning till den verkställande direktören och bolagets kontrollfunktioner.

Mer information (PDF):
Information om ersättningspolicy

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsöversikt för Navigera AB

Incitament

Inledning

Navigera AB (”bolaget”) har tillstånd att driva fondverksamhet, förvalta alternativa investeringsfonder och utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Bolaget förvaltar värdepappersfonder och specialfonder (gemensamt ”fonder”).

Enligt gällande regelverk får bolaget i sin verksamhet endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas av eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för en tredje parts räkning måste betalningen av avgiften eller kommissionen eller tillhandahållandet av naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten och inte hindra bolaget från att agera i andelsägarnas/kundernas intressen.

Nedan lämnas information om sådana incitament i bolagets verksamhet som omfattas av gällande regelverk och som betalas av eller ges till eller av en tredje part. Närmare information lämnas på en andelsägares eller diskretionär kunds begäran. En sådan begäran kan lämnas till info@navigera.se.

Incitament från tredje part

När bolaget placerar en fonds medel i fonder förvaltade av andra förvaltare belastas fonden med den underliggande fondens fasta förvaltningsavgift. Bolaget har träffat avtal med vissa externa förvaltare som innebär att bolaget normalt får tillbaka en viss andel av den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. Beloppet som bolaget erhåller tillfaller i sin helhet den aktuella fonden.

Incitament till tredje part

Bolaget har ingått avtal med distributörer för förmedling av bolagets fonder. En av bolagets distributörer är systerbolaget Max Matthiessen AB. Bolaget lämnar en distributionsersättning på ett fast belopp till Max Matthiessen AB.

Bolaget har även ingått distributionsavtal med bolag utanför Max Matthiessenkoncernen för förmedling av bolagets fonder. Dessa distributörer erhåller en rörlig distributionsersättning från bolaget i enlighet med distributionsavtalet. Ersättningen beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften i den aktuella fonden. Procentsatsen uppgår till mellan 33 och 60 procent av förvaltningsavgiften i fonden.

Den ersättning som distributören erhåller medför inte någon extra kostnad för kunden. När Max Matthiessen AB förmedlar bolagets fonder informeras kunden om incitamenten ovan genom den förhandsinformation som kunden erhåller före det att kundförhållandet uppstår. När bolagets fonder förmedlas via en annan distributör åligger det distributören, enligt gällande rätt, att informera kunden om de incitament som distributören erhåller från bolaget.

Exempel på distributionsersättning till tredje part

Du är kund hos en distributör till bolaget och köper andelar till ett värde om 1 000 kr i en fond som förvaltas av bolaget. Den aktuella fondens gällande fasta förvaltningsavgift är 1,75 procent av fondens värde årligen. Den ersättning som bolaget betalar distributören för förmedling av fonden uppgår till 40 procent av förvaltningsavgiften. Du som kund betalar 17,5 kr årligen i förvaltningsavgift (1 000 kr x 1,75 procent = 17,5 kr) till bolaget. Bolaget utger i sin tur 7 kr av förvaltningsavgiften i distributionsersättning till distributören (17,5 kr x 40 procent = 7 kr). Den ersättning som distributören erhåller medför således inte någon ytterligare kostnad för dig som kund.

Kostnader för analys

Bolaget erhåller extern investeringsanalys från tredje part. De kostnader som är hänförliga till analysen belastar inte fonderna utan debiteras bolaget. 

 

Principer för aktieägarengagemang

I egenskap av fondbolag, tillika AIF-förvaltare, företräder Navigera AB andelsägarna i alla frågor som rör de fonder som bolaget förvaltar. Detta innebär bl.a. att bolaget representerar andelsägarna i ägarfrågor. Med anledning av bl.a. detta har Navigeras AB:s styrelse antagit principer för aktieägarengagemang där det närmare anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i de fonder som Navigera AB förvaltar.

Principer för aktieägarengagemang

Ägare

Navigera AB ägs av MM Holding AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Nordic Capital.

Klagomålsansvarig

För att säkerställa att eventuella klagomål hanteras på ett snabbt och rimligt sätt har Navigera AB fastställt interna regler för klagomålshantering. Av de interna reglerna framgår att ett klagomål är ett konkret missnöje, muntligt eller skriftligt, som framförts av en investerare eller någon annan direkt berörd i ett enskilt fall eller vid bolagets skötsel av en investerares angelägenheter. Skadeståndsanspråk betraktas alltid som ett klagomål. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Det gör inte heller ett missnöje som måste anses ha ringa betydelse för investeraren.

Navigera AB har lagt ut uppgiften att vara klagomålsansvarig till Max Matthiessen AB och dess bolagsjurist Leif Backlund.

Alla klagomål ska hanteras omsorgsfullt och effektivt. Klagomål ska handläggas skyndsamt samt besvaras på ett sakligt och korrekt sätt. Beslut i klagomålsärenden ska helst, eller på kundens begäran, meddelas skriftligt.
 En investerare som har ett klagomål ska helst framföra detta skriftligt (brevledes eller per epost).

För de fall Navigera AB tar emot ett klagomål kommer bolaget att försöka klargöra vad investerarens klagomål gäller och vilken åtgärd denne önskar. Därefter kommer bolaget att utreda klagomålet och utarbeta ett motiverat beslut till kunden.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå och den kommunala konsumentvägledningen kan tillhandahålla vägledning till kunder som är missnöjda. Om en kund är missnöjd med ett beslut i ett klagomålsärende kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få en tvist prövad.

Klagomål ska ställas till klagomålsansvarig på klagomalsansvarig@navigera.se.