08-613 05 00

Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker

För oss är hållbarhet viktigt. Både utifrån ett investeringsperspektiv, men också utifrån vårt ansvar som deltagare på de finansiella marknaderna. Genom vårt deltagande har vi möjlighet att bidra till en hållbar utveckling som gagnar både värdet på våra kunders investeringar och planeten i stort. Vi har därför i vår policy för integrering av hållbarhetsrisker beslutat att integrera hållbarhetsrisker i såväl fondförvaltningen som i vår diskretionära förvaltning (tillsammans ”förvaltningen”) samt investeringsrådgivningen.  

Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Av vår policy framgår det att vi i förvaltningen väger in risker som är identifierade och relaterade till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet samt transparens. Som ett led i förvaltningen analyserar vi potentiella investeringar i syfte att identifiera och hantera hållbarhetsrisker. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid.