08-613 05 00

Hållbarhet

Hållbarhet – en viktig del av vår process

Inom Navigera arbetar vi för att skapa en god avkastning för våra kunder samtidigt som vi verkar för en hållbar utveckling. Det gör vi på flera olika sätt. Som företag har vi skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är medlemmar i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Men den verkliga skillnaden sker i den löpande förvaltningen av våra kunders sparkapital. I vår förvaltning beaktar vi huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Navigerafonder

Alla fonder som ingår i våra Navigeraprodukter genomgår en noggrann utsökningsprocess där hållbarhetsfaktorer är en viktig del. Vi utvärderar hur fondbolagen integrerar hållbarhetsaspekter i sin investeringsprocess, hur engagerade de är som ägare och om de är medlemmar i någon hållbarhetsrelaterad organisation.

Därefter ser processen lite olika ut beroende på fondens inriktning. I vårt basutbud (Aktie, Balans, Classic och Tillväxt) exkluderar vi inga branscher utan lägger fokus på fonder som vi anser har ett långsiktigt ägarintresse och som påverkar bolagen i rätt riktning. I fonden Navigera Global Change går vi ett steg längre. Där väljer vi bort kontroversiella branscher och investerar i fonder med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Exempel på detta kan vara bolag som bidrar till energieffektivisering, omställning till grön energi, utbildning eller en bättre och mer hälsosam livsstil.

 

Dynamicafonder

Våra Dynamicafonder utgår från ett antal grundläggande hållbarhetskriterier i sin investeringsprocess. I fonderna utesluts bolag som har mer än fem procent av omsättningen direkt eller indirekt kopplad till produktion eller försäljning av klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonderna tar även aktivt hänsyn till miljöaspekter, sociala aspekter relaterat till mänskliga rättigheter och bolagsstyrningsaspekter såsom aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och antikorruptionsarbete.

Löpande kontroll

För att försäkra oss om att bolagen som fonderna investerar i lever upp till våra krav görs varje kvartal en granskning av alla underliggande innehav. Granskningen görs av en extern tredje part.

I våra Navigera-fonder används resultatet som diskussionsunderlag i möten med våra utvalda förvaltare och diskussionen kan resultera i att vi säljer fonden. Om hållbarhetskriterier inte följs i Dynamica-fonderna kommer fonden etablera dialog med aktuella bolag i syfte att få klarhet i situationen. Skulle bolagen bryta mot fondens hållbarhetskrav säljer vi innehaven.