08-613 05 00

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy

Navigera ska ha en ersättningspolicy som följer gällande lagar och föreskrifter samt riktlinjerna i SFDR. Ersättningar ska uppmuntra till ett långsiktigt värdeskapande för bolaget och utformas så att de är förenliga med samt främjar en sund och effektiv riskhantering.

 

I dagsläget betalar Navigera inga rörliga ersättningar. Vid fastställandet av ersättning till relevanta personer i Navigera, ska hänsyn tas till hur väl den anställde bidragit till bolagets integrering av hållbarhetsrisker.